คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพัฒน์ ธิวงค์เวียง
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายบุศย์ ศักดิ์แสน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายรังสรรค์ ไชยพุฒิ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางกัลยาณี กันธิพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ธิวงค์เวียง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทน อปท.
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ เป่งใส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายนคร ธิวงค์เวียง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทน ผปค.
ชื่อ-นามสกุล : นายดอน ธิวงค์เวียง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธัญญะ เนียมแตง
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ