คณะครูและบุคลากร

นายธัญญะ เนียมแตง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร

นางกัลยาณี กันธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา มหาโชคสกุล
ครู คศ.3

นางสาวปิยวรรณ ตู้แก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพิสมัย ฟุ้งสิริสัมพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวกิตติยา บุญธรรม
ครู คศ.1

นางสาวพรสวรรค์ โลจันตี
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา หันนวนศรี
ครูผู้ช่วย

นางพรนภัส คำน๊ะ
ครูผู้ช่วย

ธณัชญา มะคุ้มใจ
ครู คศ.2

นายยุทธพงษ์ ทำมะวงค์
อัตราจ้าง

นางสาวอรัญญา พรมเมืองสาย
ครูอัตราจ้าง

รัตติยา ปินยอง
พนักงานราชการ

นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม
ครูธุระการ