คณะครูและบุคลากร

นายธัญญะ เนียมแตง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร

นางกัลยาณี กันธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา มหาโชคสกุล
ครู คศ.3

นางสาวปิยวรรณ ตู้แก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพิสมัย ฟุ้งสิริสัมพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวกิตติยา บุญธรรม
ครู คศ.1

นางสาวพรสวรรค์ โลจันตี
ครู คศ.1

นางสาวนิตยา หันนวนศรี
ครูผู้ช่วย

นายยุทธพงษ์ ทำมะวงค์
พนักงานราชการ

นางสาวอรัญญา พรมเมืองสาย
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศิริขวัญ รักพร้า
ครูธุระการ