คณะครูและบุคลากร

นายธัญญะ เนียมแตง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะครูและบุคลากร

นางกัลยาณี กันธิพันธุ์
ครู คศ.3

นางสาวโชติกา มหาโชคสกุล
ครู คศ.3

นางสาวปิยวรรณ ตู้แก้ว
ครู คศ.3

นางสาวพิสมัย ฟุ้งสิริสัมพันธ์
ครู คศ.3

นางสาวกิตติยา บุญธรรม
ครู คศ.1

นางสาวพรสวรรค์ โลจันตี
ครู คศ.1

นางวลัยลักษณ์ พันธ์แก่น
พนักงานราชการ

นางสาวสุจินดา โสภา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอรัญญา พรมเมืองสาย
ครูอัตราจ้าง

นางพจนีย์ บุญรศักดิ์
ครูธุระการ