ภาพกิจกรรม
ชั้นป.5-6 ทัศนศึกษา
โรงเรียนบ้านดอยจัน มีแนวทางพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างหลากหลายผ่านประสบการณ์จริงจึงได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการ เรียนรู้เรื่องธรรมชาติรอบตัว ชีวิตของสัตว์ จากประสบการณ์ตรงที่ได้จากแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่ อีกทั้งยังได้มีปฏิสัมพันธ์กับสื่อบุคคล ภายใต้การสอนแบบ TLLM (สอนให้น้อยเรียนรู้ให้มากขึ้น) เพื่อให้กิจกรรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางโรงเรียนนำนักเรียนนักเรียนระดับชั้น ป. 5-6 เข้าร่วม กิจกรรมทัศนศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561   ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ และสวนราชพฤกษ์
โพสเมื่อ : 02 ม.ค. 2562,09:58   อ่าน 64 ครั้ง