ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 /2560
19 พ.ค. 60 โรงเรียนบ้านดอยจันจัดประชุมผู้ปกครอง โดยนายธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู พบปะผู้ปกครอง การจัดประชุมผู้ปกครอง เป็นกิจกรรมที่มุ่งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน รวมทั้งเป็นการร่วมมือกันในการดูแล ป้องกันแก้ไขปัญหาของนักเรียน และพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และมีความสุขในการเรียนรู้เพราะการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา และระหว่างผู้ปกครองกับผู้ปกครองด้วยกัน จะช่วยให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 2560,13:11   อ่าน 139 ครั้ง