เด็กด้อยโอกาส
เด็กด้อยโอกาส

ข้อมูลเด็กด้อยโอกาส

ปีการศึกษา  2557

ที่

จำนวนเด็กด้อยโอกาส

แหล่งที่มา

 

เชื้อชาติ/สัญชาติ

ปัญหาอุปสรรค

ความต้องการ

1.

15  คน  กระจายอยู่ตามห้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ป.6

จากมูลนิธิเพื่อเด็กข้างถนน  หมู่ที่ 4 บ้านสันธาตุ ต.โยนก อ.เชียงแสน

เป็นนักเรียนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ความประพฤติดี  อยากเรียนหนังสือ เร่รอนอยู่ตามแนวชายขอบ  ชาวไทยภูเขา(ม้ง,เมี่ยน)

การเรียนรู้ช้ามาก  แต่ก็เรียนได้

ต้องใช้ทฤษฎีย้ำคิด ย้ำทำ

-จัดกิจกรรมการเรียนการสอนครูต้องใช้เวลามากในแต่ละตัวชี้วัด

- ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการทางสมอง(เรียนรู้ช้า)

-สมุด  ดินสอ  เสื้อผ้า

2.

65  คน

เป็นนักเรียนในเขตบริการ หมู่ที่ 1 และ 6 ต.โยนก  เป็นคนไทย มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์

เชื้อชาติไทย สัณชาติไทย

มีทั้งการเรียนรู้ดี(ส่วนน้อย)   เรียนรู้ปานกลาง   เรียนรู้ช้า  (มีมาก)

- จัดการเรียนการสอนยุ่งยาก

-อุปกรณ์การเรียน

-ทุนการดำรงชีวิต

-เสื้อผ้า  ถุงเท้า

เสื้อนักเรียน

เสื้อกันหนาว

3.

19  คน

ติดตามพ่อแม่กลุ่มจากประเทศAECเดินทางมาทำงานหรืออยู่อาศัยในเขตบริการของโรงเรียน

ยังระบุได้ไม่แน่นอน  แต่เป็นกลุ่มไทลื้อ  ที่อยู่ในกลุ่มประเทศAEC

มักย้ายติดตามพ่อแม่

การเรียนรู้ช้า  ต้องสอนเข้มข้น จริงจัง  เด็กกลุ่มนี้ก็จะพัฒนาได้

- ฐานะยากจน  ขาดแคลน

-อุปกรณ์การเรียน

-ทุนการดำรงชีวิต

-เสื้อผ้า  ถุงเท้า

เสื้อนักเรียน

เสื้อกันหนาว

หมายเหตุ -  ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปีการศึกษา