ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลอาคารสถานที่

ยกพื้นอาคารเรียน ชร.01  สูง 1 เมตร

ประมาณการค่าวัสดุที่ได้รับการบริจาคเพื่อสนับสนุน

สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  อย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อยกระดับพื้นอาคาร เรียนให้พ้นจากอุทกภัยประจำปี

      กิจกรรม  - ปรับถมดินหน้าอาคารเรียน,สวนหย่อม,บ้านพักครูและบริเวณที่ต่ำที่มีน้ำท่วมขัง

      กิจกรรม ยกระดับพื้นห้องเรียน ป.1ของอาคารเรียน ชร.01

 

          จาก  หจก.หลิมเซ่งพงษ์  อ.พาน  จ.เชียงราย

 

ที่

รายการวัสดุ

จำนวนหน่วย

ราคา/หน่วย

รวมราคาวัสดุ

1.

ดินถมที่

3,500  คิว

60  บาท

210,000 บาท

2.

เครื่องจักรกล

- รถแม็คโคร

คันที่  1 ขุดลอกบ่อปลาโรงเรียนเสริมคันกั้นน้ำ   จำนวน  5  ไร่   2  วัน

คันที่  2  ปรับดิน/ถมที่/เสริมคันดินบริเวณหน้าอาคารเรียน/รอบ ๆ อาคารเรียน ชร.01และบ้านพักครู   2  วัน

คันที่  3  ปรับดินบริเวณสนามวอลเลย์บอล/ศาลาอำนวยการ/สนามตระกร้อ  1  วัน

 

 

 

14  ชม.

 

14  ชม.

 

 

7  ชม.

 

 

 

1,500 บาท

 

1,500  บาท

 

 

1,500  บาท

 

 

 

21,000  บาท

 

21,000  บาท

 

 

10,500  บาท

3.

รถเกรดเดอร์  ยี่ห้อ  CAT

5  ชม.

1,500  บาท

7,500  บาท

4.

รถบดล้อยาง ( 9 ล้อ)

3 ชม.

1,000  บาท

3,000  บาท

5.

รถบดหน้าเรียบล้อเหล็ก (สั่น)

5  ชม.

1,500  บาท

7,500  บาท

6.

รถฉีดน้ำสิบล้อ  3  วัน   รวม

10  ชม.

500  บาท

5,000  บาท

 

                                    รวม

 

 

285,500  บาท

 

หมายเหตุ  - ผู้ประสานงาน - นายบุศย์  ศักดิ์แสน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

               โรงเรียนบ้านดอยจัน

   - ผู้เสนอโครงการ/บริหารโครงการ - นายธัญญะ  เนียมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยจัน

                       

ประมาณการค่าวัสดุที่ได้รับการบริจาคเพื่อสนับสนุน

  สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ  อย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

 

โครงการปรับปรุงอาคารเรียนเพื่อยกระดับพื้นอาคาร เรียนให้พ้นจากอุทกภัยประจำปี

      กิจกรรม  - ปรับถมดินหน้าอาคารเรียน,สวนหย่อม,บ้านพักครูและบริเวณที่ต่ำที่มีน้ำท่วมขัง

      กิจกรรม ยกระดับพื้นห้องเรียน ป.1ของอาคารเรียน ชร.01

 

          จาก  กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี  กระทรวงคมนาคม

 

ที่

รายการวัสดุ

จำนวนหน่วย

ราคา/หน่วย

รวมราคาวัสดุ

1.

ทรายถมห้องเรียนอาคารเรียน ชร.01

( 24 คันรถสิบล้อ)

240  คิว

100  บาท

24,000 บาท

 

รวม

-

 

24,000  บาท

  

หมายเหตุ  - ผู้ติดต่อประสานงาน  -    นายธัญญะ  เนียมแตง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยจัน