หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรที่เปิดสอน

        ระดับชั้นอนุบาล  1  และชั้นอนุบาล  2  ใช้หลักสูตรจัดการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546 (ปรับปรุง พ.ศ. 2553  เป็นของสถานศึกษา)

        ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดสอนชั้น  ป.1 6  ใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอยจัน  พ.ศ. 2553  ปรับปรุง พ.ศ. 2555

การส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษ : เพื่อเตรียมนักเรียนให้รู้เท่าทันคนอาเซียน

        ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมให้ครูภาษาอังกฤษเน้นการจัดการเรียนการสอน  ภาษาอังกฤษให้ครอบคลุมตัวชี้วัด  และเน้นพิเศษเรื่องการสนทนา  ฟัง  พูด  อ่าน  และเขียน  ตลอดจนหลักไวยากรณ์  เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่ประชาคม AEC  และเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาต่อไป  ซึ่งเป็นอีก 1 กิจกรรม  ของห้องเรียน SME  ของโรงเรียนต่อไป