พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1. จัดการศึกษาปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546

2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ป.1
6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
3. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย  ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียนทุกคน

4. เพิ่มอัตราการเข้าเรียนในทุกระดับ  ทั้งเด็กทั่วไป  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ลดอัตราการออกกลางคัน  และพัฒนารูปแบบการให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายอย่างเพียงพอ

5. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กให้สูงขึ้นทุกด้าน  เพื่อให้โอกาสแก่นักเรียนได้เข้าถึงโอกาสการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

6. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างกว้างขวาง

7. กำกับติดตาม  นิเทศ  งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อให้โอกาสแก่เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างครอบคลุมมาตรฐานสาระ  และตัวชี้วัด

       *****