วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ (Vision)

        ภายในปีการศึกษา 2558  โรงเรียนบ้านดอยจันจัดการศึกษาได้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน  ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ