ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติ/ความเป็นมา

โรงเรียนบ้านดอยจัน ก่อตั้งเมื่อ ปี  พ.ศ. 2495  โดยอาศัยศาลาวัดดอยจัน  ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกของหมู่บ้าน  ปัจจุบันเป็นวัดร้าง  มีนายทองคำ  วงศ์อินทร์  เป็นครูใหญ่คนแรก  จำนวนนักเรียนไม่ทราบแน่ชัดศึกษาธิการอำเภอและผู้ใหญ่บ้านได้ร่วมกันจัดหาที่ดินแห่งใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีอนามัย  ตำบลโยกนกปัจจุบัน

            ปี พ.ศ. 2501  ราษฎรได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้หนึ่งห้อง  บนที่ดินแห่งใหม่และได้ข้าราชการครูมาเพิ่มอีก  1  อัตรา

                ปี  พ.ศ. 2504  ครูใหญ่และผู้ใหญ่บ้าน  ได้ร่วมประชุมหารือ  เพื่อก่อสร้างอาคารถาวร  แบบ  ป.1 ข  ขนาด  3  ห้องเรียน  และมีนายทา  วงศ์คำฝั้น  เป็นครูใหญ่  แทนนายทองคำ  วงศ์อินทร์

            ปี พ.ศ. 2505 ผู้ปกครองและราษฎรได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข เพิ่มเติมโดยมิได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่ประการใด

                ปี พ.ศ. 2508  ทางราชการได้แต่งตั้งนายอินพัฒน์  บุญรัตนนันท์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน

นายทา  วงค์คำฝั้น

                ปี พ.ศ. 2509  เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่  น้ำท่วมอำเภอเชียงแสน  ส่งผลให้ทางโรงเรียนได้รับความเสียหายมาก  ทางโรงเรียนจึงแจ้งทางราชการเพื่อของบประมาณสร้างอาคารเรียนใหม่  และในปี พ.ศ. 2510  กรมประชาสงเคราะห์  ได้จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  004  และคณะครูร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน  ตลอดจนกรรมการโรงเรียนได้ร่วมกันจับจองที่ดินจำนวน  15  ไร่  3  งาน  80  ตารางวา  เพื่อย้ายที่ตั้งโรงเรียนจากสถานีอนามัยตำบลโยนก  มาตั้งโรงเรียนใหม่ในปัจจุบัน และสร้างอาคารเรียน  แบบ 001  สร้างเสร็จเพื่อปี พ.ศ. 2512  หลังจากนั้นก็มีการก่อสร้างส้วมแบบ ชร.07  จำนวน  5  ที่นั่ง  อาคารเรียนแบบ  ชร.01 (2523)  ขนาด  4  ห้องเรียน  อาคารเรียนแบบ  004  ขนาด  5  ห้องเรียน  เรือนเพาะชำ  ซุ้มพระพุทธรูปประจำสถานศึกษา  ที่แปรงฟันการย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน  สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตลอดมา

ปีพ.ศ.2551สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต3ได้แต่งตั้งนายธัญญะ เนียมแตง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปงของวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการ(คศ.3)ตามคำสั่งที่  367 / 2551 ลงวันที่  9  กันยายน  2551 มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยจัน วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(คศ.3)จนถึงปัจจุบันและมีข้าราชการครูทั้งสิ้น  5  คน  ครูอัตราจ้าง  1  คน   ครูพี่เลี้ยงที่โรงเรียนจ้างเองโดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนจำนวน  1  คน